De oprichting

Op 11 september 1951 werd de officiële oprichtingsvergadering gehouden in café Assen. Pastoor Slosser was aanwezig als geestelijk adviseur, (toen verplicht als R.K. club) en kwam met het voorstel de club een nieuwe naam te geven. Zijn voorkeur ging uit naar de naam van één van de dagheiligen: “Protus” of “Hyacintus”. Achteraf mogen wij blij zijn dat het geen “Hyacint” geworden is maar “Protos”. Voor zover tegenwoordig na te gaan, is dit een naam in Nederland die nog steeds uniek is voor een voetbalvereniging.

Het bestuur werd gevormd door de heren: M.Veldhuizen (voorzitter), H.J. v.d. Veen (penningmeester), G.J. Plas (secretaris), G.R. Kok (commissaris en J. Bakker (commissaris). De officiële naam werd: R.K. Sportvereniging PROTOS voor Heren en Jongens. In de statuten werd het doel van de vereniging als volgt vastgelegd: “De vereniging heeft ten doel om met bescherming en verzorging der godsdienstig zedelijke belangen der leden overeenkomstig de katholieke beginselen en in overeenstemming met de bisschoppelijke bepalingen de lichamelijke opvoeding te bevorderen en de sport, in het bijzonder voetbal, onder de katholieken te doen beoefenen en bevorderen”.

Dit doel werd getracht te bereiken door: De lichamelijke opvoeding en sport te doen geschieden onder deskundige leiding. Het uitschrijven van wedstrijden en het deelnemen daaraan. Het bieden van oefengelegenheid. Als lid toe te treden tot de Nederlandse Katholieke Sportbond. Samenwerking met andere verenigingen die eenzelfde doel beogen. Het bevorderen van het lidmaatschap van de godsdienstige vereniging. Alle andere wettelijke middelen die tot dit doel bevorderlijk zijn en in overeenstemming met de statuten.

Naast het bestuur was pastoor Slosser, zoals genoemd, geestelijk adviseur. Hij had het recht de uitvoering van bestuursbesluiten op te schorten, indien deze niet overeenkomstig de katholieke beginselen of belangen waren. Daarnaast fungeerde hij als censor van een eventueel clubblad. De vereniging bestond uit leden te weten: werkende leden, onderverdeeld in gewone werkende leden en junioren, ereleden en donateurs. Niet iedereen kon lid worden van deze voetbal vereniging. In artikel 5 van de statuten toentertijd was als volgt beschreven, wanneer men lid kon worden.”Gewone werkende leden kunnen uitsluitend katholiek zijn van goed godsdienstig en zedelijk gedrag, welke door het bestuur als lid zijn aangenomen, nadat door de geestelijk adviseur het fiat is verleend”. Tot slot was ook vastgelegd dat mocht de vereniging om wat voor reden ook tot ontbinding overgaan, werden met inachtneming van artikel 1702 B.W., de (resterende) bezittingen ter hand gesteld werden aan de bisschop van het diocees.

Naast de statuten werd ook een huishoudelijk reglement vastgesteld.Hierin werden nadere regels vastgelegd omtrent het reilen en zeilen van de vereniging. Één van de zaken die vastgelegd werden, was dat de kleuren van Protos blauw en wit zijn; het tenue bestaat uit een witte broek, effen blauw shirt met een witte kraag. Voetballers werden, zoals eerder aangehaald, omschreven als de werkende leden. Hierbij had men :de gewone werkende leden, de junioren, de buitenleden. Juniorleden hadden de leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt. De buitenleden werden als volgt omschreven: “Buitenleden zijn zij, die niet zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente, waar de vereniging is gevestigd of een daaraan grenzende gemeente”. Niet bekend is of er toen al mensen van buiten de gemeenschap Steenwijksmoer lid waren.

Wilde men lid worden als werkend lid, diende men een schriftelijke aanvraag in, mede ondertekend door twee werkende leden, bij het bestuur. De aanvraag werd door het bestuur medegedeeld aan de leden die daarop twee weken de tijd kregen onder opgaaf van reden schriftelijk bezwaar te maken tegen toelating. Hierna gaf de geestelijk adviseur zijn mening omtrent de aanvraag. Daarna won het bestuur advies in bij de ballotagecommissie. Na deze procedure werd besloten of men al of niet lid van Protos kon worden.
Het bestuur diende uit minimaal 5 leden te bestaan. Naast de normale bestuursvergaderingen diende men ook een maal per jaar een Algemene Vergadering te houden. Een Algemene Vergadering, was niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste 1/5 van de stemgerechtigde leden de presentielijst had getekend. Hier kon men bestuursverkiezingen uitvoeren en gebruik maken van het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Er kwamen jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester.

Er diende ook een begroting voor het komende jaar goedgekeurd te worden.Ter ondersteuning van het bestuur waren er een aantal commissies: Elftalcommissie; was belast met het samenstellen van de elftallen. Kascommissie; houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Ballotagecommissie; zij adviseert het bestuur over aanvragen tot lidmaatschap.Het heeft echter nog vele jaren geduurd voordat de vereniging Protos bij koninklijk besluit werd erkend.

Na een schriftelijk verzoek in december 1958 werd door het Ministerie van Justitie nog een aanvulling geëist. Toen deze was uitgevoerd werd de voetbalvereniging bij Koninklijk Besluit goedgekeurd of zoals op het document staat: “HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN”.

Was getekend: JULIANA.